วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ชื่อเรื่อง :
วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ผู้แต่งร่วม :
ครรชิต สุขนาค, กอบศักดิ์ ภูตระกูล, หฤษฎ์ รอดประเสริฐ, ดอน นาครทรรพ, ศักดา ธนิตกุล

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. 2547. วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี. พิษณุโลก:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2547) วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี. พิษณุโลก:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. Print.

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2547) วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0