ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรทิพา ตระการรังสี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรทิพา ตระการรังสี. 2547. ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พรทิพา ตระการรังสี. (2547) ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พรทิพา ตระการรังสี. ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

พรทิพา ตระการรังสี. (2547) ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลต ต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0