ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอื้อมอุษา นาคสุขศรี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เอื้อมอุษา นาคสุขศรี. 2548. ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

เอื้อมอุษา นาคสุขศรี. (2548) ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอื้อมอุษา นาคสุขศรี. ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

เอื้อมอุษา นาคสุขศรี. (2548) ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.