บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วาสนา ฮุสตัน
ผู้แต่งร่วม :
สุนีย์ กาศจำรูญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วาสนา ฮุสตัน. 2550. บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

วาสนา ฮุสตัน. (2550) บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

วาสนา ฮุสตัน. บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.

วาสนา ฮุสตัน. (2550) บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0