การสกัดสารเซซามินจากกากงา
การสกัดสารเซซามินจากกากงา
ชื่อเรื่อง :
การสกัดสารเซซามินจากกากงา
ปี :
[2550]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผู้แต่งร่วม :
สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส

สุวัสสา พงษ์อำไพ,สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส. [2550]. การสกัดสารเซซามินจากกากงา. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สุวัสสา พงษ์อำไพ,สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส. ([2550]) การสกัดสารเซซามินจากกากงา. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

สุวัสสา พงษ์อำไพ,สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส. การสกัดสารเซซามินจากกากงา. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2550]. Print.

สุวัสสา พงษ์อำไพ,สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส. ([2550]) การสกัดสารเซซามินจากกากงา. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2
โครงการทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา