การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ชื่อเรื่อง :
การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
ผู้แต่งร่วม :
จันทิมา ชั่งสิริพร, จรัญ บุญกาญจน์

จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ and others. 2550. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ and others. (2550) การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ and others. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550. Print.

จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ and others. (2550) การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.