ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ชื่อเรื่อง :
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราพรรณ ด่านอุตรา
ผู้แต่งร่วม :
-

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. 2551. ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3. กรุงเทพฯ:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. (2551) ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3. กรุงเทพฯ:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. (2551) ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0