ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นพรัตน์ อาจเอี่ยม
ผู้แต่งร่วม :
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นพรัตน์ อาจเอี่ยม. 2551. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;

นพรัตน์ อาจเอี่ยม. (2551) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

นพรัตน์ อาจเอี่ยม. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี. . ลพบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551.

นพรัตน์ อาจเอี่ยม. (2551) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 358
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 339
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0