การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
เสวียน เปรมประสิทธิ์, เพ็ญศิริ นภีรงค์, คงศักดิ์ พร้อมเทพ, นิมิตร ศรีปรางค์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. 2552. การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. (2552) การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. (2552) การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0