การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว
การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิขรินทร์ จินตรานันต์
ผู้แต่งร่วม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิขรินทร์ จินตรานันต์. 2551. การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สิขรินทร์ จินตรานันต์. (2551) การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สิขรินทร์ จินตรานันต์. การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

สิขรินทร์ จินตรานันต์. (2551) การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.