การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา เหล่าไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. 2551. การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. (2551) การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551. Print.

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. (2551) การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.