ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]
ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษตร สายปลื้มจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี วงษ์วิทิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกษตร สายปลื้มจิตต์. 2552. ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

เกษตร สายปลื้มจิตต์. (2552) ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน] . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เกษตร สายปลื้มจิตต์. ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.

เกษตร สายปลื้มจิตต์. (2552) ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน] . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0