การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลากร จิรวิวัฒน์เสรี
ผู้แต่งร่วม :
ปาริชาต สถาปิตานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พลากร จิรวิวัฒน์เสรี. 2551. การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พลากร จิรวิวัฒน์เสรี. (2551) การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พลากร จิรวิวัฒน์เสรี. การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

พลากร จิรวิวัฒน์เสรี. (2551) การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0