ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธานินทร์ เปรมปรีดิ์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธานินทร์ เปรมปรีดิ์. 2553. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ธานินทร์ เปรมปรีดิ์. (2553) ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ธานินทร์ เปรมปรีดิ์. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.

ธานินทร์ เปรมปรีดิ์. (2553) ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.