การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อเรื่อง :
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประชิด ทองน้อย
ผู้แต่งร่วม :
บำเพ็ญ เขียวหวาน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประชิด ทองน้อย. 2552. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ประชิด ทองน้อย. (2552) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ประชิด ทองน้อย. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

ประชิด ทองน้อย. (2552) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 47
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0