การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์
การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชยาพร วัฒนศิริ
ผู้แต่งร่วม :
ชัยวัฒน์ คงสม, อัจฉรา โพธิ์ดี, ภวัต เจียมจิณณวัตร, ปิลันธนา แป้นปลื้ม, วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล

ชยาพร วัฒนศิริ,ชยาพร วัฒนศิริ..[และคนอื่นๆ]. 2553. การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ชยาพร วัฒนศิริ,ชยาพร วัฒนศิริ..[และคนอื่นๆ]. (2553) การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี.

ชยาพร วัฒนศิริ,ชยาพร วัฒนศิริ..[และคนอื่นๆ]. การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Print.

ชยาพร วัฒนศิริ,ชยาพร วัฒนศิริ..[และคนอื่นๆ]. (2553) การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี.