การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภาษิณี ปานน้อย
ผู้แต่งร่วม :
สุนีย์ กาศจำรูญ,

ภาษิณี ปานน้อย. 2553. การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ภาษิณี ปานน้อย. (2553) การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ภาษิณี ปานน้อย. การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

ภาษิณี ปานน้อย. (2553) การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 59
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 39
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0