การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คมสัน เรืองโกศล
ผู้แต่งร่วม :
จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา, เบญจมาศ ปัณณราช

คมสัน เรืองโกศล. 2553. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี;

คมสัน เรืองโกศล. (2553) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี.

คมสัน เรืองโกศล. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553. Print.

คมสัน เรืองโกศล. (2553) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทกระเป๋าสุภาพบุรุษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 389
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 48
วิชาการ :
 339
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 4