การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุกัญญา ปริสัญญกุล
ผู้แต่งร่วม :
เกสรา ศรีพิชญาการ, นันทพร แสนศิริพันธ์, อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกุล, พจนีย์ ภาคภูมิ, จิราวรรณ ดีเหลือ

สุกัญญา ปริสัญญกุล. 2549. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2549) การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

สุกัญญา ปริสัญญกุล. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2549) การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0