การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นุจิรา รัศมีไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี, เรณุมาศ กุละศิริมา, มานะ เอี่ยมบัว, นพณภัทร ทองแย้ม

นุจิรา รัศมีไพบูลย์. 2559. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

นุจิรา รัศมีไพบูลย์. (2559) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพ.

นุจิรา รัศมีไพบูลย์. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559. Print.

นุจิรา รัศมีไพบูลย์. (2559) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1678
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 410
วิชาการ :
 1056
สังคม/ชุมชน :
 211
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1
แผนกลยุทธ์ของภัตตาคาร
เรณุมาศ กุละศิริมา