การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทพร เมธาคุณวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ราตรี ประสมทรัพย์, อลงกรณ์ ฉลาดสุข

นันทพร เมธาคุณวุฒิ. 2559. การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ:มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย;

นันทพร เมธาคุณวุฒิ. (2559) การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ.

นันทพร เมธาคุณวุฒิ. การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ:มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2559. Print.

นันทพร เมธาคุณวุฒิ. (2559) การศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 874
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 381
วิชาการ :
 476
สังคม/ชุมชน :
 17
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0