ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน
ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐกานต์ เพียรศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
วัฒนา มัคคสมัน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐกานต์ เพียรศิลป์. 2557. ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ณัฐกานต์ เพียรศิลป์. (2557) ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ณัฐกานต์ เพียรศิลป์. ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

ณัฐกานต์ เพียรศิลป์. (2557) ผลการใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟ้งและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.