ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คณิดา ไกรสันติ
ผู้แต่งร่วม :
รัสมนต์ คำศรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คณิดา ไกรสันติ. 2559. ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยหาดใหญ่;

คณิดา ไกรสันติ. (2559) ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่:สงขลา.

คณิดา ไกรสันติ. ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2559. Print.

คณิดา ไกรสันติ. (2559) ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 24
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0