กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
ผู้แต่งร่วม :
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, วิชชพร เทียบจัตุรัส
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. 2560. กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2560) กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2560) กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะเชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมจากการปฏิบัติการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยววัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 1293
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 682
วิชาการ :
 417
สังคม/ชุมชน :
 203
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0