รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
ผู้แต่งร่วม :
สรินยา สมบุญ, ธิติยา ชนากรกิตติโชติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง. 2561. รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง. (2561) รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง. รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง. (2561) รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 103
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 55
วิชาการ :
 45
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0