การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กชกร ชำนาญกิตติชัย
ผู้แต่งร่วม :
ณิศิรา กายราศ, วิภาดา มุกดา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กชกร ชำนาญกิตติชัย. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

กชกร ชำนาญกิตติชัย. (2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

กชกร ชำนาญกิตติชัย. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

กชกร ชำนาญกิตติชัย. (2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 43
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0