ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด
ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เผด็จ สิริยะเสถียร
ผู้แต่งร่วม :
อุษาวดี ถาวระ, อภิวัฏ ธวัชสิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เผด็จ สิริยะเสถียร. 2555. ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เผด็จ สิริยะเสถียร. (2555) ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เผด็จ สิริยะเสถียร. ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

เผด็จ สิริยะเสถียร. (2555) ความเป็นพาหะต่อเชื้อไข้เลือดออกในยุงลายบ้านที่ติดเชื้อ Wolbachia จากเรือด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0