ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชาย ไชยโคต
ผู้แต่งร่วม :
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมชาย ไชยโคต. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต:มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต;

สมชาย ไชยโคต. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต:ภูเก็ต.

สมชาย ไชยโคต. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต:มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.

สมชาย ไชยโคต. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต:ภูเก็ต.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0