การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นัฎฐิกา นวพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
คุ้มพงศ์ หนูบรรจง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นัฎฐิกา นวพันธุ์. 2557. การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร;

นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2557) การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

นัฎฐิกา นวพันธุ์. การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.

นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2557) การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0