การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ละอองวรรณ ศรีจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ละอองวรรณ ศรีจันทร์. 2556. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย;

ละอองวรรณ ศรีจันทร์. (2556) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:นครศรีธรรมราช.

ละอองวรรณ ศรีจันทร์. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2556. Print.

ละอองวรรณ ศรีจันทร์. (2556) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอตเฟตผสมไคโตซานเก็บในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0