คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชื่อเรื่อง :
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุธาสินี ศรีวิไล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุธาสินี ศรีวิไล. 2556. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย;

สุธาสินี ศรีวิไล. (2556) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:นครศรีธรรมราช.

สุธาสินี ศรีวิไล. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2556. Print.

สุธาสินี ศรีวิไล. (2556) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0