การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมมารถ ขำเกลี้ยง
ผู้แต่งร่วม :
ศิวดล นวลนภดล, วันประชา นวนสร้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมมารถ ขำเกลี้ยง. 2556. การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ. สงขลา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย;

สมมารถ ขำเกลี้ยง. (2556) การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:สงขลา.

สมมารถ ขำเกลี้ยง. การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ. สงขลา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2556. Print.

สมมารถ ขำเกลี้ยง. (2556) การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมของวิธีการวนรอบของคลื่น สำหรับวิเคราะห์วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0