นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์
นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นราพร สมบูรณ์นะ
ผู้แต่งร่วม :
สมศักดิ์ ปัญหา, รัตน์มณี ชนะบุญ, อลิษา วิลันโท, ภัสสิริ โคมกระจ่าง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นราพร สมบูรณ์นะ. 2560. นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นราพร สมบูรณ์นะ. (2560) นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

นราพร สมบูรณ์นะ. นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. Print.

นราพร สมบูรณ์นะ. (2560) นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 43
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 43
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0