การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม
การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณี หงษศิริวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรุณี หงษศิริวัฒน์. 2561. การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรุณี หงษศิริวัฒน์. (2561) การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

อรุณี หงษศิริวัฒน์. การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. Print.

อรุณี หงษศิริวัฒน์. (2561) การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0