ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิทยา ทองอินทร์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิทยา ทองอินทร์. 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

วิทยา ทองอินทร์. (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วิทยา ทองอินทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.

วิทยา ทองอินทร์. (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0