ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

การดำเนินงานระบบ DRIC (Work Flow)

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน DRIC 

  

การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศการวิจัย ระบบ Digital Research Information Center- DRIC

(DRIC Information Resource Management System)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
NRCT


ลำดับขั้นตอนและรายละเอียด
Procedures and details

ผู้รับผิดชอบ
Responsible agencies
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศการวิจัย ระบบ Digital Research Information Center
DRIC Information Resource Management System

ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

 (National Research Index Section,Government Pension Fund, NRCT)

1.รับทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
Accept manuscripts from internal and external agencies
ตัวเล่มรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และไฟล์ดิจิทัล 
(research outputs, theses and digital files)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section (National Research Index Section,Government Pension Fund, NRCT)

(National Research Index Section,Government Pension Fund, NRCT)


1.1 ตรวจรับ/คัดเลือก/แยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับใหม่
Review/select/classify information resources obtained

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

1.1.1 รูปเล่ม (เก็บคลัง)
Aggregate data (repository)

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

1.1.2 ไฟล์ดิจิทัล ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทรัพยากร กับ ฐานข้อมูล DRIC
Digital files duplication check

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

1.1.2.1 ข้อมูลซ้ำ ไม่ทำรายการ/บริจาค
Duplication found - deselect/ donate

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

1.1.2.2 ข้อมูลไม่ซ้ำ เข้าระบบ DRIC
No duplication found - store

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

2. นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DRIC
Store data sets

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

2.1 นำเข้าข้อมูลโดยลง Metadata บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล DRIC
Metadata repositories represented in  the DRIC system

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section

2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของระบบ Publicize, invite and acknowledge  the searching system 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

2.3  เผยแพร่ข้อมูลการวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ DRIC
Publicize the information resources via  the DRIC website https://www.dric.nrct.go.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

2.4 เผยแพร่ให้หน่วยงานวิจัยภายนอก
Publicize to external  research agencies

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ความเสถียรของระบบ พร้อมให้บริการสืบค้นข้อมูล
Perform quality and stability checks for the searching system

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section 

3.1 ตรวจสอบความเสถียรของระบบบริการสืบค้นข้อมูล
Perform stability checks 

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section 

3.1.1 ระบบสืบค้นข้อมูล
Search system

 ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section 

3.1.1.1 ตั้งรับคำถาม หรือ ข้อสงสัย ของระบบ DRIC
Accept inquiries and difficulties regarding  the DRIC system

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3.1.1.2 ดำเนินการสืบค้นข้อมูลของระบบ DRIC
Search on the DRIC system 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section
 
3.1.1.3 สังเกตและเก็บข้อมูลการทำงานของระบบ DRIC
observe and collect the  operating system  information

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3.1.2 ระบบ DRIC Live chat
DRIC Live chat function

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3.1.2.1 ทดสอบระบบ DRIC คำถามตอบกลับ
Run system check by responding to questions

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3.1.2.2 ประมวลผลด้วยการแสดงผลการตอบคำถามในระบบ DRIC Live chat
DRIC Live chat functionProcess submitted questions in the DRIC live chat function

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.กบข.วช.)
General Administration Section

3.1.3 ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการรับข้อมูลท้้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ในครั้งถัดไป
Coordinate with database expert regarding its operating system for further analysis

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section 

3.1.4 รับข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงในการทำงานครั้งถัดไป Evaluate and improve  the operating system based on collected data  in the future

ฝ่ายดัชนีและประเมินสภานภาพการวิจัยและนวัตกรรม 
Index, Research Readiness Assessment & Innovation Section