ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Procedure )

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน DRIC                              

   ผังการดำเนินงานระบบ DRIC (Work Flow)