ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Procedure )

       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน DRIC