ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12
2 ขอเชิญร่วมสัมมนา เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot
3 ขอเชิญร่วมสัมมนา เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot
4 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2563
5 สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย” วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:30 น.
6 สวก. จัดโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ
7 การกลับมาอีกครั้งของ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2
8 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST Tokyo Tech รอบ 2
10 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NSFC ในธีม “Climate Change and Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)”