ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 สวทช. เปิดอบรม “เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนอย่างมืออาชีพ” สร้างต้นแบบ Smart Farmer สู่ภาคการเกษตร
2 ขอเชิญเข้าร่วม "ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต" (Thailand Food Innovation - Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage and Future Lifestyle Food Innovation)
3 ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2564
4 ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563
5 อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ
6 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
7 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
8 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
9 (ขยายเวลา)การเปิดรับบทความผลงานวิจัยของกิจกรรม "Thailand Research Expo: Symposium 2020"
10 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563