เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 การพัฒนาโทนเนอร์จากกรดไลโซฟอสฟาติดิคในรูปแบบผลึกเหลวลาเมลลาร์
2 การศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อ สะท้อนเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยสู่สากล
3 พัฒนาการกีฬาและนวัตกรรมนโยบายสาธารณะของจังหวัดบุรีรัมย์
4 การศึกษาเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะในการทำงานของ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
5 การพัฒนาครีมของสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงินในรูปแบบผลึกเหลว
6 สาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในคดีลักทรัพย์ : กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดปทุมธานี
7 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดชลบุรี
8 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการการสมัครสมาชิกยูทูปพรีเมียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 การสื่อสารเพื่อนำเสนอตัวตนและพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทินเดอร์