เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดนนทบุรี
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนจากต่างประเทศ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนครั้งแรก ต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยทุนทางปัญญากับคุณภาพกาไรและมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
5 แรงกดดันที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาเปรียบเทียบ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย
7 การศึกษาความสัมพันธ์ส่วนหางของดัชนีหมวดธุรกิจในช่วงที่มีค่าผลตอบแทนเบี่ยงเบนสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 การรับรู้สภาวะ “อโนมี” กับการพึ่งพาข่าวสาร เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อ และ จากแหล่งข้อมูลทางโหราศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
9 พฤติกรรมการจองโรงแรมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน: ผลกระทบของรูปแบบการดำเนินชีวิต
10 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซ