บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 Photocurable dielectorics for electronic packaging and encapsulant applications
2 Three-dimensional printing of polymeric scaffolds with micro/nano-scale topographies for cartilage and bone tissue engineering
3 Models of crowding effect on phytoplankton competition for nitrogen
4 AtSUC1 root expression and sucrose response leading to anthocyanin accumulation
5 ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
6 ระบบสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (SML)ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน จังหวัดเชียงราย
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนโรงช้างวิทยา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
9 ก่ีพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง การปักผ้าลายม้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
10 การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง ตำนานพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5