บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 ระบบประเมินราคาที่ดินจากแปลงที่ดินตัวแทนโดยใช้วิธีการเครื่องจักรเรียนรู้
2 ปัจจัยความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสำนักงานบัญชี
3 ความผิดอันยอมความได้ : ศึกษาความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระทำโดยความ จำใจหรือยากจนเหลือทนทานและทรัพย์มีราคาเล็กน้อย
4 ปัญหาการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหา ในการสอบสวนคดีอาญา
5 เงื่อนไขการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยในกรณีจำเลยหลบหนี
6 การบันทึกประวัติอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด กับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
7 อำนาจดำเนินคดีของอัยการสูงสุดในความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
8 การประยุกต์ใช้ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกแบตเตอรี่สำหรับชุมสาย : กรณีศึกษา ชุมสายบริษัทผู้ให้บริการด้านโครงข่าย
9 การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ กรณีศึกษาอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
10 การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึม และปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด