บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 แนวทางด้านการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
3 กลยุทธ์การนำรูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
5 แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
6 กลยุทธ์ในการควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ คดียาเสพติดให้โทษ
7 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
8 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
9 รูปแบบการส่งเสริมความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตเพื่อที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 3
10 สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น