บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือมารดา ในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการลาคลอดบุตร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)
2 การแก้ไขคำฟ้องในคดีอาญา: ศึกษาจากวัตถุแห่งคดีในคดีอาญา
3 การกำหนดโทษในคดียาเสพติด : ศึกษาความผิดฐานผลิต
4 การกำหนดความผิดอาญา กรณีการส่งมอบสื่อลามกให้แก่เด็ก
5 พลวัตรชุมชนละว้าน้ำโขงและสาละวิน
6 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านการบริโภคน้ำดื่มของประชาชน บ้านป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย เพื่อการส่งออกไปจีนตอนใต้
8 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต2
9 การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
10 การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใช้เทคนิคการเทียบระดับ(Benchmarking):กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4