แผนการสงวนรักษา

คำสงวนลิขสิทธิ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัยของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลงานจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัย ผลงานด้านวิชาการของนักวิจัยและแหล่งติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัย ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด