นโยบายการให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Policy for Full Text Service)

 

นโยบายการให้บริการเอกสารฉบับเต็ม
Policy for Full Text Service

    การให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดการดาวน์โหลดดังนี้
    1. ผู้รับบริการต้องเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการดาวน์โหลดดิจิทัลไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศการวิจัย
    2. ทรัพยากรสารสนเทศการวิจัยที่แสดงคำว่า Abstract และ Full Text ที่มุมล่างด้านซ้ายของภาพปกหนังสือคือทรัพยากรสารสนเทศที่มีบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มให้ดาวน์โหลดได้
    3. สมาชิกสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    4. สมาชิกสามารถดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็มได้ โดยผ่านการป้อนรหัส แคปท์ชา (CAPTCHA)
    5. ระบบจะสร้างรหัส แคปท์ชา (CAPTCHA) ขึ้นใหม่ทุกครั้งที่มีการร้องขอสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
    6. สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้โดยการป้อนรหัสแคปท์ชา ดังตัวอักษรที่ปรากฏ และสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มแบบแยกไฟล์แต่ละบทหรือแบบรวมทุกไฟล์ในครั้งเดียวได้
    7. ระบบจะสร้างลายน้ำ (Water Mark) ลงบนไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ลายน้ำเป็นชื่อผู้ดาวน์โหลด วันที่,เวลา ที่ดาวน์โหลด
    8. ไฟล์เอกสารฉบับเต็มที่ดาวน์โหลด จะหมดอายุการใช้งาน หรือไม่สามารถเปิดเรียกดูไฟล์นั้นได้ ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ดาวน์โหลด
    9. การดาวน์โหลด บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็มของสมาชิกจะมีการบันทึกสถิติไว้ทุกครั้ง เพื่อประมวลแนวโน้มความสนใจด้านการวิจัย
    10. กรณีถ้าผู้สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่าน ให้ทำการขอรหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับไปยัง E-mail ที่ท่านเคยแจ้งไว้ และขอให้ผู้สมัครใช้รหัสผ่านนั้น โดยอย่าทำการแก้ไขรหัสใหม่ (อยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขได้)