เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 มิติเชิงจริยศาสตร์และญาณวิทยาของคนไทย: การพิจารณาผ่านข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบ วินัยในเว็บสื่อสังคมออนไลน์
2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3 การศึกษาเส้นทางการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์เพื่อการ ท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4 การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การเพิ่มประสิทธิภาพถังกรองชีวภาพในระบบอควาโปนิคส์
6 โครงการวิจัย "แนวทางการจัดการวัฒนธรรมบนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด"
7 โครงการ “อำนวยการเพื่อความยั่งยืนของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”
8 การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
9 โครงการแนวทางการสนับสนุนเศรษฐกิจข้าวและความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบทสังคมจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร
10 โครงการ "ภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า: การสำรวจแนวทางพัฒนาการสื่อสารด้านโรคซึมเศร้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเยาวชนไทย"