เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การผลิตสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเพื่อใช้ยั้บยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้
2 การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพารา ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ
3 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia)ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า
4 การศึกษากลไกลการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ
5 การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเพื่อการตลาดของธุรกิจจำหน่าย อาหารจานด่วนและอาหารขยะในเด็กวัยเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายผั่งอันดามัน จ.ระนอง
7 การรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากรำข้าวที่มีสีด้วยการห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น
8 แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
10 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด