เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth Factor และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)
2 ความสัมพันธ์ระหว่าง rs966423 และมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด differentiated ในประชากรไทย
3 การศึกษาเชิงทฤษฎีของโคออดิเนชันระหว่างโลหะกับอะซีเทตลิแกนด์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานในยีนเอสโตรเจนแอลฟารีเซพเตอร์ และความไวต่อโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรไทย
5 การเปลี่ยนแปลงสังคมนกในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน บริเวณตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 การเตรียมเมมเบรนพอลิซัลโฟนผสมกับดินเหนียวที่เติมหมู่อะมิโนเพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย
7 การวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกลุ่ม Active Beach ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
8 การสร้างพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
9 โครงการวิจัย แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
10 คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลาง