เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การจัดการการตลาดสมัยใหม่ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นบนฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2 ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ
3 ผลของการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
5 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
6 การสังเคราะห์ลักษณะพลเมืองไทย
7 รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ
9 การพัฒนาโมเดลการผลิตชุดการเรียนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่องฝึกปฏิบัติการนวดไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองสำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก