เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43
2 การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
3 การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต
4 การเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก
5 กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
6 ผลการสะท้อนคิดด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7 การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย สำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
8 การสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายความรับผิด ของฝ่ายปกครองโดยปราศจากความผิดโดยศาลปกครอง
9 สบู่ไพลประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรียด้วยนวัตกรรม การขนส่งสารที่ยืดการปลดปล่อย
10 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Ni-Sb/SnO2 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายพาราเบน ด้วยโอโซนจากกระบวนการไฟฟ้าเคมี