ทรัพยากร
251,438 รายการ
สมาชิก
314,754 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม 420
2 การจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 230
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือผ่าตัด :กรณีศึกษาห้องผ่าตัด โรงพยาบาลปทุมธานี 141
4 รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 71
5 การจำแนกบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยวิธีการจำแนกแบบหลายลาเบล 46
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5