ทรัพยากร
251,330 รายการ
สมาชิก
286,345 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดเลย 407
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั้นลูกชุบต้นแบบ เพื่อลดความล้าจากการทำงาน 183
3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมเพลงฉ่อยที่บ้านคุณยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี 162
4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง 156
5 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 154
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5
ข้อมูลรายการวิจัยล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5