ทรัพยากร
237,854 รายการ
สมาชิก
161,065 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลลำปาง 560
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 229
3 ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านรถไฟ จังหวัดชลบุรี 207
4 การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน 185
5 การวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลต่อความรุนแรงระดับต่างๆ บริเวณทางแยก 174
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5