ทรัพยากร
251,071 รายการ
สมาชิก
280,393 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การปั้นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับเด็กปฐมวัย 175
2 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเขียนตัวอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 167
3 รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี 158
4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อของประเทศไทยภายหลังการดาเนินนโยบาย การเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 124
5 แนวทางการเลือกใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาบริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 122
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท