ทรัพยากร
251,071 รายการ
สมาชิก
280,430 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 251
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การปั้นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับเด็กปฐมวัย 175
3 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเขียนตัวอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 167
4 รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี 158
5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อของประเทศไทยภายหลังการดาเนินนโยบาย การเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 124
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท