ทรัพยากร
237,294 รายการ
สมาชิก
158,697 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ผลของการใช้นมหมักกรดต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลานิล 604
2 การสร้างคุณค่าตราแหล่งท่องเที่ยวและความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมรดกโลกของประเทศไทย :กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 329
3 ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีในห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 321
4 รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการให้บริการการใช้เวลาว่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 312
5 การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 264
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ข้อมูลรายการวิจัยล่าสุด