ทรัพยากร
249,144 รายการ
สมาชิก
224,188 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 โครงการวิจัยความพร้อมและการพัฒนาความพร้อมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม 290
2 การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 252
3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 242
4 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน 233
5 การประเมินความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในทีมสุขภาพ ในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 199
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด