ทรัพยากร
241,971 รายการ
สมาชิก
175,628 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง ที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยพลาสมา 258
2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมพหุภาคีของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย 177
3 การเตรียมเจลแทนนินจากสมุนไพรสีเสียดสำหรับใช้ดูดซับโลหะหนักออกจากน้ำเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี 146
4 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้สำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 108
5 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 105
ประจำเดือน เมษายน 2563
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิจัยล่าสุด