ทรัพยากร
251,437 รายการ
สมาชิก
324,621 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาโต้แย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยงานระบบ ในงานก่อสร้างอาคารของระบบสัญญาเดียวกับแบ่งแยกสัญญา 1,296
2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของกรมชลประทาน 1,290
3 การจัดการการตลาดสมัยใหม่ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นบนฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น 240
4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 166
5 ตัวแบบการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ในประเทศไทย 140
ประจำเดือน เมษายน 2567
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5