ทรัพยากร
236,854 รายการ
สมาชิก
146,128 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การจัดการด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม 536
2 การประเมินความยากในการเรียนรู้ฉลากสารเคมีตามระบบ GHS และความพึงพอใจของผู้ใช้งานในโรงงานผลิตผงซักฟอก 512
3 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมะลิอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน 371
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 214
5 เครือข่ายการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 198
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด