ติดต่อสอบถาม

 

 

เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 . (เว้นวันหยุดราชการ)

Office Hours    Monday-Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. (Closed : Public Holidays)

ติดต่อศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)

Contact Research Information and Data Center (RIDC)

ชั้น1 อาคาร วช. 8

1st floor NRCT 8 Building

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

196 .พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 10900

196 Phaholyothin Rd.,  Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

โทรศัพท์    0 2561 2445 ต่อ  712 และ 719

แฟกต์    0 2579 3402, 0 2579 6382

Tel    +66 2561 2445 ext.  712 and 719

Fax    +66 2579 3402, +66 2579 6382

 

URL    http://dric.nrct.go.th/
Email    dric@nrct.go.th