เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ระบบน้ำหยดอัจฉริยะสำหรับการผลิตอ้อยในแปลงขนาดใหญ่
2 การทดสอบครีมว่านสาวหลงเพื่อลดภาวะผิวแห้ง ในบุคคลทั่วไปวัยทำงาน
3 การศึกษาคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในบริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4 แบบจำลองการคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงที่มีองค์ประกอบของนีโอดีเมียม-เหล็ก-โบรอนจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
6 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ และเวชสำอางจากน้ำตาลสายสั้น โอลิโกแซคคาไรด์ (คอซ)
7 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการฟาร์มแม่นยำสูงในการผลิตโคนม สำหรับเกษตรกรรายย่อย
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กโดยโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน
9 การศึกษาสภาพแวดล้อมของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างสมัยโฮโลซีน โดยการวิเคราะห์นิเวศวิทยาออสตราคอดจากตะกอนเคลย์กรุงเทพ
10 การศึกษาสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนที่สัมพันธ์กับแหล่งถ่านหินยุคเพอร์เมียนในจังหวัดเพชรบูรณ์