เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การผลิตสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเพื่อใช้ยั้บยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้
2 การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
3 การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพารา ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ
4 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia)ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า
5 การศึกษากลไกลการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ
6 การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเพื่อการตลาดของธุรกิจจำหน่าย อาหารจานด่วนและอาหารขยะในเด็กวัยเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายผั่งอันดามัน จ.ระนอง
8 การรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากรำข้าวที่มีสีด้วยการห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น
9 แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน