บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth Factor และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)
2 การวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกลุ่ม Active Beach ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
3 การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4 การศึกษาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมาย โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจุดศูนย์กลาง
5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลาง
6 โครงการ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดาของศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (หนองปลิง) เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
7 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการทำความสะอาดขาวงจรรวมด้วยวิธีอิเล็คโทรไลติกและการพ่นยิงแบบเปียกโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
8 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเลือกหน่วยงานสนับสนุนและที่ปรึกษาธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่
9 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ
10 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพฤติกรรมเชิงรุกระหว่างวิศวกรที่มีระดับแนวโน้มเอียงทางบวกและหน่วยงานสังกัดที่แตกต่างกัน