บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง k กลุ่ม เมื่อข้อมูลภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน
2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
4 การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
5 ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวกัมพูชาสำหรับการศึกษาในประชาคมอาเซียน
6 สภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
7 การผสมผสานการให้ปุ๋ยในระบบนํ้าและภูมิอากาศเฉพาะแห่ง
8 การศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและ แอนติออกซิแดนของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย
9 การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพารา ด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน
10 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอรี่