บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
3 สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง k กลุ่ม เมื่อข้อมูลภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน
4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5 ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
6 การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
7 ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวกัมพูชาสำหรับการศึกษาในประชาคมอาเซียน
8 สภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
9 การผสมผสานการให้ปุ๋ยในระบบนํ้าและภูมิอากาศเฉพาะแห่ง
10 การศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและ แอนติออกซิแดนของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย