บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การพัฒนาโปรแกรมแทรกแซงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
2 ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 Novel diagnostic and predictive markers of chronic liver diseases
4 Effect of humannins on renal transporter in rats induced by ischemia and regenerative injury: emphasis on the viability of the transport protein in mice. Kidney is the new target
5 โครงการ การศึกษาผลของยาจับฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
6 Phylogeny and DNA barcode of lichenized fungi, with emphasis on the lichen-forming family porinaceae (Ascomycota; Ostropales) in Thailand
7 Molecular cloning of strictosidine glucosidase from kratom and establishment of plant models for mitragynine biosynthetic study
8 MOCVD growth and material quality of indium nitride and gallium nitride films for application in optoelectronic devices and solar cells
9 โครงการวิจัยเรื่อง การเมืองว่าด้วยส่วย การรีดไถ และนายหน้าเอกสารกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ
10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่