บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 เนปิดอว์: ราชธานีแห่งใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคงในสหภาพพม่า
2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3 โครงการ “ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาของพืชเศรษฐกิจ”
4 องค์ประกอบและคุณสมบัติของแป้งลูกเดือยเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ
5 ตัวแบบสมการโครงสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดีเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก
6 งานวิจัยการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7 การศึกษาศักยภาพการใช้ผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
8 การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยวัยที่สาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
9 การผลิตกรดแกรมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA) จากรำข้าวร่วมกับโปรตีนในหม่อนเข้มข้นเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง
10 การผลิตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดกลิ่มผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส