บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมทังสเตนไตรออกไซด์และสตรอนเทียมไททาเนตที่เจือทองเพื่อการผลิต ไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาการเร่งแบบใช้แสงจากน้ำบริสุทธิ์
2 บทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ของชุมชน ในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
3 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ
4 มาตรการทางกฎหมายสำหรับธุรกิจโฮมสเตย์ชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยว เมืองอยุธยาอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน
5 ผลของคาร์โบโบไฮเดรตจากแหล่งต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตอัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการรอดตามของปลาดุกลำพัน (Clarias nieuhofii) fingerling
6 แบบจำลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
7 การพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ
8 การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของ whitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
9 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
10 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากสถานประกอบการ