คณะกรรมการที่ปรึกษา (DRIC Advisory Board)

ชื่อ - Name

สังกัด - Affiliation

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

Prof.Soottiporn Chittmittrapap

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

 

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

Dr.Kanchit Malaivongs

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Office of the Royal Society

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Dr. Wiparat De-ong

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

 

ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

Werasit Sittitrai, Ph.D.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

 

ดร.สิริพร พิทยโสภณ

Siriporn Pittayasophon, Ph.D.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
Office of the National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO)

 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์

Surachai Satitkunarat, Ph.D.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
Office of the National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

Assistant Professor Supaporn Kiattisin, Ph.D.

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

Associate Professor Dr. Komgrit Leksakul

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

 

นายเอนก บำรุงกิจ

Mr. Anek Bamrungkit

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)