มาตรฐานและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

มาตรฐานรูปแบบไฟล์ข้อมูล

การดำเนินการจัดเก็บไฟล์ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. เพื่อเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการพร้อมการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถนำไฟล์ดิจิทัลด้านการวิจัย วิทยานิพนธ์ กลับมาใช้ในระบบได้อย่างยาวนานและตรงตามต้นฉบับเดิม ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการวิจัยจึงได้กำหนดมาตรฐานชนิดไฟล์ข้อมูลที่จะนำเผยแพร่ คือ 

รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของ Software

  เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. (Digital Research Information Center)

       1. Spec Server - Production

          1.1 Application Server

                     • CPU : 2 cores

                     • RAM : 16 GB

                     • HDD : ขนาด 8 TB

       2. Software ที่ใช้

                    • Operating System

                          - Windows Server 2008 R2

                    • Server Software

                          - Apache 2.4.9

                    • Programming Language

                         - Pho 5.5.12

                    • Programming Framework

                         - Codelgniter 3.0.1

                         - AngularJS Platform

                         - Bootstrap 3

                         - Jquery

                   • Database

                         - My Sql 5.6.17

                         - Elasticsearch 5.4.3

 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร . 02-561-3266

Email : dric@nrct.go.th