มาตรฐานและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

มาตรฐานรูปแบบไฟล์ข้อมูล

การดำเนินการจัดเก็บไฟล์ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. เพื่อเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการพร้อมการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถนำไฟล์ดิจิทัลด้านการวิจัย วิทยานิพนธ์ กลับมาใช้ในระบบได้อย่าง.....และตรงตามต้นฉบับเดิม ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการวิจัยจึงได้กำหนดมาตรฐานชนิดไฟล์ข้อมูลที่จะนำเผยแพร่ คือ