เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 แนวทางการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ให้แก่พนักงานต้อนรับในอากาศยานสัญชาติไทย
2 การศึกษาการสื่อสารต่างวัฒนธรรมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย ประจำภูมิภาคของสายการบินสัญชาติเยอรมัน
3 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
5 รูปแบบการเรียนรู้เสริมในบทเรียนอีเลิร์นนิ่งปฏิสัมพันธ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นในระดับอุดมศึกษา
6 แนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
7 การตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม แหนม และ ไส้อั่ว ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
8 ปัจจัยส่วนประถมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอเม่จัน จังหวัดเชียงราย
10 ความคิดเห็นและปัญหาของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของสวนสัตว์เชียงใหม่