เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานของผู้หญิงวัยทำงาน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2 แนวทางด้านการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 กลยุทธ์การนำรูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
6 แนวทางการจัดการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
7 กลยุทธ์ในการควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ คดียาเสพติดให้โทษ
8 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
9 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
10 รูปแบบการส่งเสริมความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตเพื่อที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 3