คณะทำงาน DRIC
ประจำปี 2560
นายอเนก บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย

นางไขแสง พุฒชูชื่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

kputchu@yahoo.com

นางสาววรรณี จิตต์มั่นคงกุล

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

ployploy.08@hotmail.com 

นายวินัย วรวัฒน์

นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

vinai051@hotmail.com

นางสาวพชรวรรณ โชรัมย์

เจ้าพนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

pacharawan.c@hotmail.com

นางสาวอาภรณ์ ผลเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ponklang_12@hotmail.com

นางสาวนิชดา ไกรยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

nichada.k@nrct.go.th

นางสาววิลาวัลย์ อุบลประเสริฐ

บรรณารักษ์

wilawan.u@hotmail.com

นายพิชัยพรรธน์ ศุภลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

pichaipat.s@nrct.go.th

นายกิตติพงษ์ เจียรจิตร์

เจ้าพนักงานธุรการ

j.kitipong@hotmail.com

นางสาวสุธาลักษณ์ ไกรยุทธ

เจ้าพนักงานธุรการ

sutalukk@hotmail.com

นางสาวคมเนตร รักษ์ชัยภูมิ

เจ้าพนักงานราชการ