คณะทำงาน (DRIC TEAM)
ประจำปี 2564
นายอเนก บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการกองระบบบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  การศึกษา  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

                    ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 ความเชี่ยวชาญ

 1. - การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยและระบบสารสนเทศ
 2. - การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
 3. - การวางแผนนโยบายและงบประมาณ

ประสบการณ์

 1. - ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
 2. - ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
 3. - หัวหน้าส่วนนโยบายการวิจัย 
 4. - หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การวิจัย 
 5. - หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นางไขแสง พุฒชูชื่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

kaisang.p@nrct.go.th

การศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)

                  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโยลีการศึกษา)

                  ปริญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

ความชำนาญในงาน

 1. - การบริหารจัดการห้องสมุด 
 2. - การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ
 3. - การวางด้านยุทธศาสตร์ห้องสมุดและสารสนเทศ
 4. - การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
 5. - การบริหารจัดการจดหมายเหตุ
 6. - การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 7. - การลงรายการบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดูแลระบบฐานข้อมูล DRIC

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - หัวหน้าฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม
 2. - หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
 3. - หัวหน้างานบริหารห้องสมุดงานวิจัย
 4. - คณะทำงานศูนย์ประสานงานสารสนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 

นางสาวรัชฎา เสนอคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

rachada.s@nrct.go.th

การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

                 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการเงินระหว่างประเทศ)

ความชำนาญในงาน

 1. - การบริหารจัดการด้านสารสนเทศ
 2. - การวางแผนและวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. - การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
 4. - การวิเคราะห์ข้อมูล

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - บริหารจัดการโครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(ปัจจุบัน)
 2. - บริหารจัดการระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม (IRAS)(ปัจจุบัน)
 3. - ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ National Research Database (NRDB)
 4. - ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยข้ามหน่วยงานระดับประเทศ
 5. - ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)
 6. - ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
 7. - ผู้ประสานงานโครงการเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้ามหน่วยงานตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF)
 8. - ผู้ดูแลงานศูนย์ปฏิบัติการ วช. (NRCT Operation Center)

 

นางสาวอาภรณ์ ผลเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ponklang_12@hotmail.com

การศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)

ความชำนาญในงาน

 1. - Catalog ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 2. - การจัดการข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - การบริหารข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
 2. - การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 3. - การลงรายการบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดูแลระบบฐานข้อมูล DRIC
นางสาวนิชดา ไกรยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

nichada.k@nrct.go.th

การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ความชำนาญในงาน

 1. - Catalog ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 2. - การจัดการข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - การบริหารข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
 2. - การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 3. - การลงรายการบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดูแลระบบฐานข้อมูล DRIC
นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

kanyarat.w@nrct.go.th

การศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - การดำเนินงานโครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 2. - การดำเนินงานระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม (IRAS)
นางสาวณัฐชยา ภาคาหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

nutchaya.p@nrct.go.th

การศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ประสบการณ์ทำงาน

 1. - การบริหารข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
 2. - การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 3. - การลงรายการบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดูแลระบบฐานข้อมูล DRIC